No Results. Wilgenburg Rijopleidingen | Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

Versie 1.0 - Laatste wijziging 25-05-2018

01. Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden aangeboden door Wilgenburg Rijopleidingen geschieden op de algemene voorwaarden van dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen.

02. In alle gevallen, waarin door Wilgenburg Rijopleidingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

03. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, Wilgenburg Rijopleidingen is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers/sters gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

04. Elke opdracht c.q. inschrijving die door Wilgenburg Rijopleidingen aan de opdrachtgever is bevestigd, word door haar als bindend beschouwd tenzij bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weer gesproken.

Annuleringen

05. Personenauto of motorrijles dient u 24 uur vooraf te annuleren, anders bent u voor dit dagdeel of lesuur het volledige lesgeld verschuldigd.

06. Aanhangwagen Combinatie dient u 3 volledige dagen vooraf te annuleren, anders bent u voor dit afgesproken dagdeel of lesuur het volledige lesgeld verschuldigd.

07. Bij annulering van een spoedopleiding of een reguliere cursus bent u het volgende verschuldigd
100% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 2 weken voor de aanvang of tijdens de cursus of opleiding. 75%van het cursusgeld in geval van annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus of opleiding. 50% van het cursusgeld in het geval van annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding. 25% van het cursusgeld in geval van annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus op opleiding.

08. Bij creditering aan de opdrachtgever zullen lespakketten worden verrekend tegen dan geldend tarief. Betaalde lesgelden vervallen na 9 maanden niet meer vernomen te hebben van de opdrachtgever /kandidaat, tenzij vooraf anders overeengekomen.

09. Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd en of vastgelegd examen bij het CBR is niet mogelijk.

10. Punt 05 en 06 zijn niet van toepassing in het geval van overlijden van een naast familielid waarbij de begrafenis of crematie plaatsvindt op de rijles c.q. het examen. In beide gevallen dient het een en ander schriftelijk te worden aangetoond.

11. Betaling dient contant of na 15 dagen na indienen van de factuur te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

12. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig de toegestuurde factuur te voldoen wordt er een toeslag van 10% berekend van het totaal factuurbedrag.

13. Indien Wilgenburg Rijopleidingen door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast de betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan Wilgenburg Rijopleidingen verschuldigd. De verschuldigde wettelijke rente ad 1% per maand te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur/ incassokosten/ eventuele proceskosten.

14. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, worden de kosten niet aan de leerling door berekend.

15. Indien de instructeur/trice tevergeefs aan de deur komt, of de leerling zich niet op de afgesproken plaats meldt, dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De lesauto blijft in degelijke gevallen 15 minuten wachten.

16. Wilgenburg Rijopleidingen behoudt zich het recht voor, om gemaakte afspraken binnen een redelijke termijn te kunnen wijzigen in verband met binnengekomen examen en afroepexamens.

17. De leerling verklaart dat bij hem/haar gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, nog zijn/haar rijbewijs in ingevorderd.

18. Indien Wilgenburg Rijopleidingen ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst opgedane opgave onjuist is, vrijwaart deze leerling Wilgenburg Rijopleidingen volledig en zal opgelegde boetes vergoeden alsmede andere consequenties voor zijn rekening nemen.

19. Wilgenburg Rijopleidingen draagt zorg dat uitsluitend rijles wordt gegeven door instructeurs/trices die geheel voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM).

20. De kosten ten behoeve van een rijexamen, herexamen of een mondelinge examenaanvraag, moet zijn voldaan voordat de examen aanvraag zal worden opgestuurd.

21. Wilgenburg Rijopleidingen kan lesinstructie beŽindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of zijn gedragingen.

22. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van het rijbewijs B tijdens het lessen voor de categorie BE. Alsmede het bij zich dragen van een geldige Legitimatie bij het lessen voor rijbewijs B.

23. Kandidaten die instructie krijgen voor de categorie A, AM rijden geheel op eigen risico, zowel op het terrein als op de weg.

24. Lichamelijke of materiŽle schade van de kandidaat kan niet worden verhaald Wilgenburg Rijopleidingen.

25. Alle nog openstaande posten, zoals lesgelden, examens en toetsen dienen voldaan te zijn voor het gereserveerde examen/toets. Indien de kandidaat in gebreke blijft heeft Wilgenburg Rijopleidingen de mogelijkheid de gereserveerde capaciteit niet af te laten nemen.

26. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Utrecht onder nummer 64208826

Vedergraslaan 44
3452 CR Vleuten
Natriumweg 7
3812 PV Amersfoort

+31 (0) 6 113 81 503   |   [email protected]